16S: Propera Assemblea de barri. T’hi esperem!!

L’equip de dinamització de la propera Assemblea de barri us anima a participar de la primera Assemblea del curs 2012-2013 per fer-la, entre tots i totes, un espai de (re)trobada i reflexió conjunta.

La farem el proper diumenge 16 de setembre a la Plaça del Sortidor, començarem a les 18 h amb puntualitat, per finalitzar cap a les 20.45 h

Agrairem molt que pugueu llegir amb atenció la proposta d’ordre del dia i en la mesura de les vostres possibilitats pugueu dedicar un temps previ a l’Assemblea a reflexionar sobre els diferents punts que volem tractar.

 1. Preàmbul 15′

2. Valoració curs passat 50′

2.1. Introducció al debat. Es lliura un breu text i es fa petits grups per fer aquesta valoració. (40′)

 • Quina valoració fem del treball realitzat per l’Assemblea de barri del Poble Sec com espai de trobada i de suport mutu on unides volem fer front als problemes reals del barri, on totes puguem decidir quin model de ciutat i de barri volem i amb la finalitat de debatre i generar espais de participació directa?
 • Quina valoració general podeu fer de l’Assemblea de barri?
 • Creieu que s’han aconseguit alguns dels objectius que ens havíem plantejat el curs passat? 
 • Quins creieu que han estat els punts forts de l’assemblea? Quins creieu que han estat els punts febles?
 • Quins factors externs creieu que han estat una oportunitat per enfortir l’Assemblea de barri el curs passat? Quins factors externs creieu que han estat una amenaça que han dificultat el treball de l’Assemblea de barri el curs passat?

2.2. Posada en comú. (10′)

3. Reflexions estratègiques: on som, cap a on anem? 60′

 3.1. Introducció al debat. Lliurar un breu text i fer petits grups per fer aquesta valoració. (50′)

 • Com fer que les nostres Assemblees de barri puguin funcionar com autèntiques institucions d’autogestió?
 • Com podem potenciar des de les nostres Assemblees un procés d’apoderament popular a tots els nivells? Però què entenem per apoderament? Aquest eix pot ser una de les línies estratègiques a treballar des de l’Assemblea?
 • Com crear formes de lluita sostenibles, aportant cadascú allò que pugui en cada moment, i evitem ritmes d’hiperactivisme que només són assumibles durant uns mesos i que ens podem cremar?
 • Si som conscients que la lluita que fem és a llarg plaç i d’una gran dificultat, quines estratègies a mig plaç hem de desenvolupar des de l’Assemblea i evitar únicament reaccionar davant cada agressió?
 • Com ens coordinem amb altres Assemblees de barri i altres iniciatives per enfortir les nostres lluites i les nostres propostes alternatives al sistema vigent?
 • Què ens proposem des de l’Assemblea de barri per aquest curs (setembre 2012 – juliol 2013)?
 • Quines línies estratègiques volem prioritzar per aquest curs?

3.2. Posada en comú de la última pregunta que s’ha plantejat (10′)

 • Quins propers passos fem per concretar un document estratègic de l’ABPS que ens ajudi per orientar el nostre treball durant aquest curs i ens serveixi per avaluar a posteriori les nostres actuacions segons els objectius que ens havíem marcat?

4. Diferents propostes que es presenten a l’Assemblea per a què valori i decideixi 10′

 4.1. Proposta de crear un grup de treball per fer una valoració de com s’ha treballat la participació de l’ABPS a la Festa Major del barri. Extreure conseqüències i fer una propostes de millores (5′)

 4.2. Propostes de despeses per les Jornades de CooperaSec i per la compra d’un altaveu per l’Assemblea (5′)

5. Punts informatius 15′

5.1. Jornades de CooperaSec

5.2. Convocatòries d’Educació a Barcelona i al barri

5.3. Novetats de les diferents Comissions de l’Assemblea

5.4. 25S

Per a més detall de la proposta d’ordre del dia:

1. Preàmbul 15′

1.1. Presentació i aprovació equip dinamització

1.2. Aprovació ordre del dia

1.3. Proposta de la propera Assemblea i del corresponent equip de dinamització, si no surten voluntaris fer una proposta rotativa

2. Valoració curs passat 50′

2.1. Introducció al debat. Es lliura un breu text i es fa petits grups per fer aquesta valoració 40′

En aquest punt ens agradaria que poguéssim fer una valoració del funcionament de l’Assemblea de barri durant el curs passat (de setembre del 2011 a juliol 2012). S’han anat fent Assemblees de barri cada dues setmanes. Des d’aquestes Assemblees s’han fet propostes de les diferents Comissions que han funcionat durant el curs passat (Comissió d’Economia Crítica, Comissió Dinàmiques del Carrer, Comissió Trocasec, Comissió Repensar Poble Sec, Xarxa de Suport Mutu, Comissió de Comunicació i Difusió, i la Comissió de Gestió de Recursos). S’han  creat grups de treball específics per desenvolupar cicles de xerrades i cinefòrum al barri, com per la participació de les Festes Majors del barri. A més d’incidir al barri, hem participat en diferents mobilitzacions i propostes a nivell de ciutat, en coordinació amb altres Assemblees de barri. Si revisem l’Agenda del curs passat, es constata que des de l’Assemblea de barri del Poble Sec s’han dinamitzat moltes propostes / activitats / accions.

Quina valoració fem del treball realitzat per l’Assemblea de barri del Poble Sec com espai de trobada i de suport mutu on unides volem fer front als problemes reals del barri, on totes puguem decidir quin model de ciutat i de barri volem i amb la finalitat de debatre i generar espais de participació directa?

A l’inici de la creació de l’Assemblea de barri (2010), es va fer una proposta de carta de l’ABPS a on s’exposava els seus objectius generals:

–        Promoure espais polítics de participació directa, horitzontal i plural

–        Reivindicar l’ús de l’espai públic

–        Que sigui un espai de trobada i suport mutu

–        Ser un observatori autònom i crític del barri

–        Buscar conjuntament resposta real i útil als problemes de la gent del barri

–        Revisar amb perspectiva crítica les formes de participació relacionades o dependents de l’administració i del sector privat

–        Donar una resposta integral dels problemes que hi ha al barri

Partint d’aquesta reflexió inicial / introducció, es proposa als grups que discuteixin en base a les següents preguntes:

 • Quina valoració general podeu fer de l’Assemblea de barri? (no cada una de les comissions i/o grups de treball sinó de l’assemblea com a actor polític)
 • Creieu que s’han aconseguit alguns dels objectius que ens havíem plantejat el curs passat? Analitzeu alguns objectius que ens havíem marcat a l’Assemblea el curs passat (expliciteu quin objectiu haveu valorat), i concreteu la vostra valoració del nivell d’assoliment (molt, a mitges, poc, gens). Per exemple: “Propostes treballades des de l’Assemblea deliberativa local social per l’ABPS”, “Proposta de deliberació per definir la Carta de l’ABPS”, “Propostes de coordinació entre barris i la nostra participació i incidència en aquests espais de coordinació”, “Incidència a nivell de barri com Assemblea en el marc de la vaga general del 29 de març del 2012”, “La nostra participació a les Festes Majors del barri juliol 2012”, altres propostes generades des de l’Assemblea (…)
 • Quins creieu que han estat els punts forts de l’assemblea? Quins creieu que han estat els punts febles? Intenteu centrar la valoració en els següents aspectes: (no cal analitzar-los amb profunditat tots)
  • a) difusió, b) organització, c) ritmes, d) participació, e) capacitat incidència política, f) capacitat reacció front polítiques retallades, g) construcció alternatives, h) coordinació amb altres assemblees, sectors en lluita, etc.
 • Quins factors externs creieu que han estat una oportunitat per enfortir l’Assemblea de barri el curs passat? Quins factors externs creieu que han estat una amenaça que han dificultat el treball de l’Assemblea de barri el curs passat?

Es proposa als grups que apuntin cada una de les valoracions en un post-it, per facilitar la posada en comú i fer-la més ràpida. També es proposa que a cada grup s’assigni una persona portaveu per exposar les reflexions de valoració generades, i en la mesura de les possibilitats organitzant les principals idees seguint el següent guió:

–        Aspectes de valoració general del funcionament de l’Assemblea de barri durant el curs passat

–        Valoració sobre el grau d’assoliment d’alguns dels objectius que ens havíem marcat l’Assemblea el curs passat (objectiu analitzat – grau d’assoliment: alt, mitjà, poc, no aconseguit)

–        Punts forts de l’Assemblea detectats durant el curs passat

–        Punts febles de l’Assemblea detectats durant el curs passat

–        Oportunitats externes a l’Assemblea detectades durant el curs passat que han servit per enfortir l’Assemblea

–        Amenaces externes a l’Assemblea detectades durant el curs passat que han dificultat el treball de l’Assemblea

2.2. Posada en comú. Per part de l’equip dinamitzador s’intentarà estructurar la valoració fent un DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses, Oportunitats) 10′

Proposem una posada en comú ràpida i sense debat ja que prèviament ja s’haurà debatut en cada grup i no és un punt en què calgui prendre decisions, sinó tan sols intentar fer un relat conjunt -consensuat o no- de l’experiència de l’assemblea el curs passat.

Per tal de sistematitzar les valoracions que surtin i que ens serveixin per poder construir un anàlisi estratègic de com va anar l’assemblea el curs passat? proposem utilitzar la metodologia DAFO. I anar classificant les aportacions en la matriu segons s’hagin pensat com a debilitats, amenaces, fortaleses i/o oportunitats.

Per a realitzar el DAFO el subjecte a analitzar és l’assemblea de barri. Per tant, sistematitzarem les debilitats de l’assemblea (ex: poca infraestructura pròpia), les amenaces (ex: estancar-nos en el nombre de participants actuals acabant sent tan sols un grup d’activistes), les fortaleses (ex: alt poder de convocatòria en les activitats) i les oportunitats (ex: treballar alternatives reals amb el projecte de barri cooperatiu).

Recordar que per a facilitar el dinamisme de la metodologia és clau que els grups apuntin cada valoració en un post-it diferent. D’aquesta manera no s’hauran d’escriure a la pissarra, sinó tan sols enganxar el post-it a la casella corresponent.

3. Reflexions estratègiques: on som, cap a on anem? 60′

3.1. Introducció al debat. Lliurar un breu text i fer petits grups per fer aquesta valoració 50′

En aquest punt de l’Assemblea, una vegada fet una valoració del curs passat, pensem que és important dedicar una estona per compartir quines són les nostres visions d’on som actualment com Assemblea de barri, i cap a on ens agradaria anar com Assemblea de barri.

Poder concretar reflexions estratègiques i tàctiques que ens ajudin a orientar el treball que volem fer des de l’Assemblea de barri del Poble Sec.

Context i visió general

Avui ens trobem amb una crisi brutal. No es tracta només d’una crisi econòmica, de la que es parla més, sinó d’una crisi ideològica, cultural, política, social, ecològica … Una crisi de la humanitat i el medi en el que viu. Podem parlar d’una crisi doblement global ja que afecta la humanitat en el seu conjunt i afecta la majoria d’àmbits de la vida humana.

La forma d’organitzar-nos que tenim en l’àmbit econòmic i polític està basada en la jerarquia i la dominació. Mentre l’economia de mercat capitalista tenia bones taxes de creixement i ens podia anar donant molles, es feia més difícil adonar-se de la creixent desigualtat i estancament i disminució del poder adquisitiu. De totes formes ara que aquest creixement s’ha frenat i la dinàmica d’acumulació segueix operant, per seguir concentrant riquesa, l’explotació es fa més evident.

Aquest fet no és provocat per la corrupció o ineptitud dels polítics. Aquesta corrupció agreuja la situació i la fa més indignant, però en essència el funcionament és el mateix i el problema és de la pròpia dinàmica del nostre sistema basat en l’acumulació de poder polític i econòmic.

Fa ja molts anys que s’intenta resistir i en algunes ocasions revertir aquest sistema basat en la dominació, De fet, des del sorgiment del capitalisme hi han hagut molts intents i moviments per enderrocar-lo (tot i que cada cop han anat disminuint més els intents d’enderrocar-lo en benefici dels intents de millorar-lo). Tot i que les lluites han donat certs èxits i durant certes èpoques històriques la lluita de classes ha pogut frenar l’expansió de l’acumulació i l’explotació, aquesta no s’ha aturat. Des de ja fa algunes dècades el decaïment de la lluita de classes i la forta internacionalització i expansió de la mercantilització arreu han tornat a accelerar la concentració i acumulació inherents a les dinàmiques sistèmiques.

Avui no només es poc desitjable intentar donar-li un rostre humà al capitalisme sinó que es impossible fer-ho degut a la contradicció que això suposa.

Degut a la complexitat, mitjans i inèrcia del sistema vigent, per poder-lo canviar no en tenim prou amb anar resistint a cada atac, cal analitzar la realitat present i definir tàctiques i estratègies per anar-la canviant.

I tot això com ho concretem des de l’Assemblea de barri del Poble Sec?

 • Com fer que les nostres Assemblees de barri puguin funcionar com autèntiques institucions d’autogestió?
 • Com podem potenciar des de les nostres Assemblees un procés d’apoderament popular a tots els nivells? Però què entenem per apoderament? Aquest eix pot ser una de les línies estratègiques a treballar des de l’Assemblea?
 • Com crear formes de lluita sostenibles, aportant cadascú allò que pugui en cada moment, i evitem ritmes d’hiperactivisme que només són assumibles durant uns mesos i que ens podem cremar?
 • Si som conscients que la lluita que fem és a llarg plaç i d’una gran dificultat, quines estratègies a mig plaç hem de desenvolupar des de l’Assemblea i evitar únicament reaccionar davant cada agressió?
 • Com ens coordinem amb altres Assemblees de barri i altres iniciatives per enfortir les nostres lluites i les nostres propostes alternatives al sistema vigent?
 • Què ens proposem des de l’Assemblea de barri per aquest curs (setembre 2012 – juliol 2013)?
 • Quines línies estratègiques volem prioritzar per aquest curs:

a). Construïm apoderament popular al nostre barri fent …?

b). Enfortim la nostra Assemblea de barri cap a …?

c). Lluitem i resistim davant dels poders econòmics …?

d). Lluitem i resistim davant dels poders públics …?

e). Ens coordinem amb …………… per enfortir les nostres propostes, lluites i resistències?

(…)

 • Quins propers passos fem per concretar un document estratègic de l’ABPS que ens ajudi per orientar el nostre treball durant aquest curs i ens serveixi per avaluar a posteriori les nostres actuacions segons els objectius que ens havíem marcat?

Treballem en petits grups per debatre aquestes qüestions. A cada grup s’assigna una persona responsable d’anotar i sistematitzar les diferents reflexions i propostes que es facin. 50′

3.2. Posada en comú de la última pregunta que s’ha plantejat 10′

 • Quins propers passos fem per concretar un document estratègic de l’ABPS que ens ajudi per orientar el nostre treball durant aquest curs i ens serveixi per avaluar a posteriori les nostres actuacions segons els objectius que ens havíem marcat?

Acordar com continuem, per tal que un grup de treball pugui continuar la feina usant com a base tots els debats dels grups.

4. Diferents propostes que es presenten a l’Assemblea per a què valori i decideixi 10′

 

4.1. Proposta de crear un grup de treball per fer una valoració de com s’ha treballat la participació de l’ABPS a la Festa Major del barri. Extreure conseqüències i fer una propostes de millores 5′

 

4.2. Propostes de despeses per les Jornades de CooperaSec i per la compra d’un altaveu per l’Assemblea 5′

 

5. Punts informatius 15′

 

5.1. Jornades de CooperaSec

5.2. Convocatòries d’Educació a Barcelona i al barri

5.3. Novetats de les diferents Comissions de l’Assemblea

5.4. 25S

 

Finalitzem a les 20.30 h i ens quedem una estona l’equip dinamitzador de l’Assemblea amb el nou equip proposat per la propera Assemblea

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s